ชื่อ - นามสกุล :
นายพนมพร มาตราช
ตำแหน่ง :
จนท.ศูนย์ ITEC
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา