ชื่อ - นามสกุล :
นายพุฒิวงศ์สิริ ไชยยศ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
กลุ่มอำนวยการ