[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Amazing Slider
Untitled Document   สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 654 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ประวัติ สพป.สกลนคร 3  
 

  ข้อมูลทั่วไป

               สภาพทั่วไป

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร    เขต   3     เป็นองค์กรทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ..  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.   2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบด้วยเขตพื้นที่ปกครอง  4  อำเภอ คือ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง และอำเภอคำตากล้า แบ่งการปกครองออกเป็น  35   ตำบล  435   หมู่บ้าน   พื้นที่   2,838   ตารางกิโลเมตร   มีประชากร  293,237  คน      ประกอบด้วย  ชนพื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ์  เช่น  ไทยย้อ   ไทยโย้ย   ไทยลาว  และภูไท

 

  ขนาดและที่ตั้ง

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530  หมู่ 5 ถนนเดื่อเจริญ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร  85  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ   มีเขตติดต่อ  อำเภอพรเจริญ  อำเภอบึงโขงหลง   อำเภอโซ่พิสัย  และอำเภอเซกา                   

จังหวัดบึงกาฬ

              ทิศเหนือ   มีเขตติดต่อ  อำเภอพรเจริญ  อำเภอบึงโขงหลง   อำเภอโซ่พิสัย  และอำเภอเซกา     จังหวัดบึงกาฬ

                     ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ  อำเภอนาทม  อำเภอนาหว้า  และอำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

             ทิศใต้   มีเขตติดต่อ  อำเภอพรรณานิคม  และอำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร   

             ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  และอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

 

 ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการคมนาคม

                  พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ  ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้  ไร่นา  สวน  มีแม่น้ำที่สำคัญ 2  สาย  ไหลผ่านคือ   แม่น้ำยาม  แม่น้ำสงคราม  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   222   ( พังโคน-บึงกาฬ )   แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   22      (อุดรธานี สกลนคร)  และมีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมติดต่อทุกอำเภอทุกโรงเรียน  สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล  ลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดู  (Tropical  Savanna  Climate : AW)  แบ่งเป็น  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม  ถึงเดือนมิถุนายน  ฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนตุลาคม  และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  ประมาณ  26.10  องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ตลอดปี  1,500  มิลลิเมตร 

 

 สภาพเศรษฐกิจ

                  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3    ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทาง การเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย  10,000  บาท  ต่อคนต่อปี  มีการทำนาเกลือ    ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร  4  ตำบล  ได้แก่   บ้านหนองกวั่ง  บ้านโนนแสบง  ตำบลหนองกวั่ง  บ้านคำอ้อ  ตำบลดงเหนือ  อำเภอบ้านม่วง   บ้านดอกนอ  ตำบลอินทร์แปลง  และบ้านกุดเรือคำ  บ้านจำปาดง ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

 

 สภาพทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

   ประชากรส่วนใหญ่  ประมาณร้อยละ  95  นับถือศาสนาพุทธ  ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม    มีสถานที่   วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ    ประเพณีแข่งขันเรือยาว    และไหลเรือไฟ    ที่อำเภออากาศอำนวย  พิธีกรรมหมอเหยา        ที่อำเภอวานรนิวาส  ศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  อำเภออากาศอำนวย นอกจากนี้ยังมีศูนย์หัตถกรรมช่างฝีมือ ได้แก่   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร   อำเภอบ้านม่วง    ศูนย์ศิลปาชีพวัดเสนานฤมิตร   อำเภอคำตากล้า  และศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองบ้านวาใหญ่  บ้านถ้ำเต่า   อำเภออากาศอำนวย

 

การจัดการศึกษา

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร   เขต  3  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา    ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ของภาครัฐภาคเอกชนทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ    รวมทั้งมีการจัดการศึกษานอกระบบ  โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ    ส่วนสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาของรัฐในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  ยังไม่มี  ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชน และเขตพื้นที่การศึกษาอื่น

วิสัยทัศน์

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3   เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพ  การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ และอยู่ในอันดับ หนึ่ง  ใน  ห้า  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภายในปี  2558

พันธกิจ

               พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษาชาติ

ค่านิยม

มุ่งบริการ  เหนือมาตรฐาน  สู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์

1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3.  นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4.  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มขึ้น

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ 

6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้

     ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มขึ้น

7.  โรงเรียนทุกโรงได้รับการนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งผ่านการประเมินทั้งภายใน

     และภายนอก

8.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามเป้าหมายการบริหารจัดการ

     ภาครัฐ  ( PMQA )

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน 

                  เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising  the  bar)

กลยุทธ์ที่  2   ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

                  พอเพียง  (Moral  and  Ethics)

กลยุทธ์ที่  3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

                  ตามศักยภาพ  (Filling  the  gap)

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  (Teacher  Enhancement)

กลยุทธ์ที่  5   พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก

                  ภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  (Good  Governance)

 

 

ตัวชี้วัด

                 1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ได้เข้าเรียนและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จำนวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้และมีนิสัยรักการอ่าน
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

        4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร

        5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

        6. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

        7. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

        8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติการในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         9. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

10. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวินัยและจรรยาบรรณ วิชาชีพ

12. จำนวนโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

13. จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

14. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

15. จำนวนมาตรฐานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการรับรองจาก  สพฐ.

16. ร้อยละของผู้รับบริการ พึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

17. จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสร้างและพัฒนา


จุดเน้น

1. เด็กวัยเรียนทุกคนต้องได้เรียน "ทุกคนต้องได้เรียน"
2. นักเรียนทุกคนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น"นักเรียนต้องมีความรู้"
3. นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ "นักเรียนมีคุณธรรม"
4. ต้องใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ "ใช้แผนเ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135

042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน

พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th