ข้อมูลบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 3

ข้อมูลบุคลากรในสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,578 คน
จำแนกตามกลุ่มฯ และสถานศึกษา ดังนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61) 

                  
1.
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
จำนวน
1
คน
2.
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
จำนวน
11
คน
3.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จำนวน
17
คน
4.
กลุ่มอำนวยการ
จำนวน
7
คน
5.
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
จำนวน
7
คน
6.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
จำนวน
14
คน
7.
กลุ่มนโยบายและแผน
จำนวน
8
คน
8.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จำนวน
9
คน
9.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
จำนวน
3
คน
10.
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวน
2
คน
11.
ลูกจ้างประจำ
จำนวน
5
คน
12.
ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน
9
คน
13.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวน
180
คน
14.
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวน
25
คน
15.
ข้าราชการครู
จำนวน
1,754
คน
16.
พนักงานราชการ
จำนวน
109
คน
17.
ครูอัตราจ้าง
จำนวน
84
คน
18.
ธุรการโรงเรียน
จำนวน
85
คน
19.
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวน
65
คน
20.
ลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)
จำนวน
94
คน
21.
ลูกจ้างชั่วคราว (โรงเรียน)
จำนวน
89
คน
   
รวมทั้งสิ้น
2,578
คน
ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3