คุรุสภาเขตพื้นที่

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2560

Read More »

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560

 

Read More »

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560

 

Read More »

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2560

 

Read More »

การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560

 

Read More »

การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

 

Read More »