ภารกิจ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสนม ชาเหลา มารดาของ นางวิสนี พรมแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.ชนาธิป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายฉลอง เหง้าละคร รองผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ให้โอวาทและ บรรยายพิเศษกับผู้รับการอบรมฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายฉลอง เหง้าละคร รองผอ. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและ ประเมินผลตามแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุรางค์ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ดำเนินการตามกิจกรรม ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของสัปดาห์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย คณะศึกษานิเทศก์ รับกล่องแบบทดสอบ O – NET และกล่องกระดาษคำตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. โดยจัดเก็บข้อสอบไว้ยังห้องมั่นคงเก็บมิดชิดก่อนส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบส่งมอบให้สนามสอบ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบ้านนักเรียนเกิดเหตุอัคคีภัย ด.ญ.ปรียาวดี จันทสิงห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านดงบัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และน.ส.ศิริญาพร จันทสิงห์ มารดา ข้าราชการครูโรงเรียน บ้านดงบัง ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ด้วยในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้รับแจ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำน ...

Read More »

ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านตาดโตน ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ของนางสาวกาญจน์หทัย ขันติยู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำน ...

Read More »