ภารกิจ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาอวน้อย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เยี่ยมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ณ โรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. นายทิน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมพร้อมในการเตรียมการพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ของโรงเรียนบ้านอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงต่างประเทศ กรมอาเซียน โดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธาน ทำการส่งมอบในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ ในสังกัพ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ รอบที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายทิน ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมใจทุกโรงเรียนในสังกัดประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมสภานักเรียนก้าวไกล เด็กไทย พัฒนา

สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมใจทุกโรงเรียนในสังกัดประกาศเ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบ่อแดง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »