ภารกิจ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีด วัคซีนให้กับนักเรียนในสังกัด ในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 โดย ผอ.สพป.สกลนคร ขเต 3 เน้นย้ำให้สำรวจข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการมีความรู้ ความเข้าใจในการฉีดวัคซีน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ พร้อมด้วน นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ผ่าน Application Zoom ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการ ถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 221 / ๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการพิจารณา เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการออกตรวจเยี่ยมดฉีดวัคซีน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (รอบที่ 1) ให้กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12 – 17 ปี ในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยแจ้งสถานศึกษาในสังกัดศึกษาแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตามกำหนดการ โดยมีนักเรียนในสังกัดที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 1,476 คน ร้อยละ 41.88 ดังนี้ อำเภอวานรนิวาส วันที่ 7 ต.ค. 64 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคม อำเภอคำตากล้า วันที่ 11 ต.ค. 64 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภออากาศอำนวย วันที่ 12 ต.ค. 64 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภอบ้านม่วง วันที่ 12 -13 ต.ค. 64 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ ในนามคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายไพวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธาน และนายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นคณะกรรมการ ในการดำเนินการ ณ สพม.นครพนม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการออกตรวจเยี่ยมดฉีดวัคซีน แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน พื้นที่บริการ อ.วานรนิวาส ณ รร.มัธยมวานรนิวาส/รร.กุดเรือคำพิทยาคาร / รร.ภูดินแดงวิทยา รร.กุดเรือคำพิทยาคาร การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนเข้ารับระดับขยายโอกาสในสังกัดเข้ารับบริการ ตามกำหนดและตรงตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการและเลขานุการในการประเมินผลสัมฤทธิผล (Evaluation Team) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี นายวีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 โดยมีนายไพลวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธาน และนายนายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นคณะกรรมการร่วมกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 บริหารจัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ซึ่งได้ดำเนินตามหนังสือสั่งการของ สพฐ. ในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »