ภารกิจ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ สกลนคร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนครเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนครเขต 3 นำโ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานและรางวัลประกอบการบริหารวงเงิน การเลื่อนเเงินเดือนข้าราชการ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564 ) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 น ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมฌาปนกิจศพนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนก่อ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  เสียชีวิตด้วยโรคไตวาย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 (ส.ส.ค.บ.สน.3) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมการประชุมรูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค – 19

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 Coaching Team ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพท. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รับฟัง vedio conference ชี้แจงการจัดสอน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ร.ร.ชุมชนบ้านมาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »