Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องผลการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

:>>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2562

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมทีม Chaching ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านขาวสง่าเจริญวิทย์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมทีม Chaching ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านโนนไทย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ” ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »