Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่้วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายทิ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมส่วนราชการต่างๆ ประชุมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญายาเสพติดในเยาวชน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผ ...

Read More »

->>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ไข ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาอวน้อย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เยี่ยมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ณ โรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. นายทิน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมพร้อมในการเตรียมการพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ของโรงเรียนบ้านอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงต่างประเทศ กรมอาเซียน โดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธาน ทำการส่งมอบในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ ในสังกัพ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ รอบที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู ...

Read More »