Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทินกร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพสพป.สน.3

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทินกร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทินกร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาและกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป ...

Read More »

new

Read More »

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางไพวรรณ สุพรมอินทร์ ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ดร.ชนาธิป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อรับการประเมินการเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและรับฟังนโยบายจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในการออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายไตรทอง สืบเชื้องาม ร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สน.3

 

Read More »