Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ตามมติ กศจ.สกลนคร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จำนวน 169 ราย

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ...

Read More »

->>ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภทวิชาการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

new

Read More »

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ขและภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสก ...

Read More »

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร การคัดเลือ ...

Read More »

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภทวิชาการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

–>>ประกาศศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องรับสมัครคัดเลื ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาค ก  และภาค ข ตำแหน่ง ครูผู้สอน และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาค ก ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »