Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ สกลนคร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลการทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสก ...

Read More »

–>>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องผลการคัดเลือกผลงาน โครงงาน คลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “สื่อความรักยุค New Normal” ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนครเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนครเขต 3 นำโ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานและรางวัลประกอบการบริหารวงเงิน การเลื่อนเเงินเดือนข้าราชการ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564 ) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 น ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมฌาปนกิจศพนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนก่อ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  เสียชีวิตด้วยโรคไตวาย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 (ส.ส.ค.บ.สน.3) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมการประชุมรูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค – 19

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 Coaching Team ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพท. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »