Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

:>>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2562

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมทีม Chaching ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านขาวสง่าเจริญวิทย์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมทีม Chaching ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านโนนไทย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ” ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

สพป.สกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมทางไกลการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมทางไกลการนิเทศภายใน “ห้อ ...

Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »