Author Archives: กลุ่ม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปร ...

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc24

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc25

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ – เก้าอี้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

doc15

Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2562

doc13

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV

sakon 3 01

Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc23

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc22

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล ...

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปร ...

Read More »