Author Archives: admin

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

Read More »

e-service

E-Service

Read More »

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563

สถิติการให้บริการหนังสือรับรองเงินเดือน สถิติการรั ...

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Read More »

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

Read More »

แผนกลยุทธ์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559 – 2563)

Read More »

Socail Network

Read More »

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563

Read More »

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563

Read More »