Author Archives: admin

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพ ...

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล             ...

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน        

Read More »

–> สพฐ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2563

Read More »

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

Read More »

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Read More »

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

Read More »