เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 221 / ๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 221 / ๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษานำไปใช้และพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต และการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA: Online) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดดำเนินการแล้ว 181 โรงเรียน

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้>>>https://drive.google.com/drive/folders/1Co3hKcDTX2Fds3e4w9CuWy2uWKtr76mY?usp=sharing

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3