สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในสังกัดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาเยาวชนนำความรู้จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒชัย พ่อเกตุ รองคณะบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในสังกัดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาเยาวชนนำความรู้จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒชัย พ่อเกตุ รองคณะบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้>>>https://drive.google.com/drive/folders/19fPZPRijiiI1orw_9D_JRN5tToYcEaKi?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3