เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฯ และศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสายใย

โดยเป็นการรายงานผลในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมเสนอ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 , การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 , การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 , การขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา , การประเมินคุณภาพนอก ปีงบประมาณ 2564 , การขับเคลื่อนโครงการเพศวิถีศึกษา , สรุปผลการนิเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 , การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 , การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 , แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3