เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด้วยข้อสอบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด้วยข้อสอบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 1,2 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

สำหรับครูผู้สอน เพื่อใช้ในการตรวจสอบพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน ตามาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

>>>> สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้<<<<

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3