การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ


การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 

 


การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)