เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  • นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาเขตพื้นพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยได้นำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ฉบับภาษาไทย

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ฉบับภาษาอังกฤษ

  • 8 มิถุนายน 2563การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บูรณาการ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาเขตพื้นพื้นที่การศึกษาสุจริต กับบุคลากรทุกคน

  • การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาเขตพื้นพื้นที่การศึกษาสุจริต มอบนโยบาย โดยบูรณาการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  • กำหนดการประชุม 2 วัน คือ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ภาคเช้าที่โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ภาคบ่าย โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ภาคเช้า ที่โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) และภาคบ่ายโรงเรียนบ้านอากาศ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3