หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนวิทยฐานะ

– ว.4_2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมิวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

– ว.9_2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

– ว.10_2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

– ว.11_2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

– ว.12_2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

– ว.20_2559 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการ ครูฯวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ

– ว.21_2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูฯให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง

– ว.26_2559 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูฯวิทยฐานะครูชำนาญการฯ

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
– ว.19_2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

– ว.26_2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
–  ว15_2561 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

– ว627_2562 ประกาศแนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ.2562

– ว3_2556 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ปี 2555

– ว.20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2561

– ว6_2562 แก้ไขแบบประเมิน ว20

– ว5_2562 ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
– ว9-2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

– ว12-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ว13-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ว14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

– ว15-2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

– ว16-2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

การย้าย,การโอน
– ว24-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ว7996-2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)ปีพ.ศ.2562

– ว5-2558 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

– ว29-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

– หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

– การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ กคศ.16 หรือ ก.พ.7และข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3