เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้กับผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ให้สูงขึ้น
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบและสามารถนำมาปรับใช้ตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3