ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ขั้นตอนการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ขั้นตอนการส่งต่อนักเรียน
ขั้นตอนการรับบริการจากนักจิตวิทยาโรงเรียน
ปฏิทินขั้นตอนและระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล CATAS System แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3