->>การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน

ด้วย  กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ภายใต้จะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เป็นเหตุให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย รวมถึงยังมีภัยจากสัตว์มีพิษและภัยจากผลกระทบของธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าฝ่า อุบัติเหตุอันเกิดจากพื้นถนนลื่นเมื่อฝนตกฯลฯ ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อสถานที่ราชการ รวมถึงเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรในสังกัด

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครอบทราบถึงภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลโรคต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://ddc.moph.go.th/ สายด่วน 1422 และข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ที่เว็บไซต์ htt://www.tmd.go.th/ สายด่วน 1182 ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบทันทีที่ http://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป   สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ EPD20200525_15132882

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3