->> ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ด้วย  ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ให้บริการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีหน้าที่รับสายแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดสกลนคร หากไม่มีการรับสายระบบควบคุมและการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จะบันทึกข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับแจ้งเหตุบกพร่องในหน้าที่ และจะมีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาทุกวัน โดยหลังจากการรับแจ้งเหตุแล้ว จะมีการสั่งการวิทยุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้แจ้งเหตุทันที พร้อมให้เบอร์โทรศัพท์และชื่อผู้แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อประสานงานจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบปัญหาสายก่อกวน โทรเข้ามาโดยใช้คำไม่สุภาพ หรือโทรเข้ามาโดยไม่มีการแจ้งเหตุ ทำให้ประชาชนผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเสียโอกาสในการขอความช่วยเหลือ นั้น

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดในการแจ้งข่าวสารแก่นักเรียน พร้อมให้ความรู้ ด้านช่องทางแจ้งเหตุและการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน โดยได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุเพื่อให้ได้ ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที และให้คำแนะนำนักเรียนได้รู้จักการใช้ปุ่มฉุกเฉิน หรือโทร 191 และเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 042-700729 , 042-700740 และการแจ้งเหตุผ่านทางแอปพลิเคชั่น Police I Lert U และไม่โทรก่อกวน ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2562 มาตรา 34/5 “ผู้ใดใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” โดยมอบหมายให้ พันตำรวจโท สมคิด หาญชุยชาย หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์หมายเลข 181-7674614 เป็นผู้ประสานการปฏิบัติพร้อมแนบ QR Code Line ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร มาเพื่อประสานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   สิ่งที่ส่งมาด้วย EPD20200525_15054533

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3