->>สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  สิ่งที่ส่งมาด้วย EPD20200521_18440741

ด้วย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นการนำร่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 80 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงประกอบการขออนุมัติโครงการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจและเสนอรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามแบบรายชื่อฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดดำเนินการสำรวจและเสนอรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่งแบบเสนอรายชื่อ ฯ ดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางอีเมล patchareeya.ps1@gmail.com ภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3