สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมทางไกลการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”

สพป.สกลนคร เขต 3

จัดประชุมทางไกลการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) การนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยทำการส่งสัญญาณ ณ ห้องประชุมถ่ายทอดสด สพป.สกลนคร เขต 3 ในการนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการมอบนโยบาย  2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน ทำการถ่ายทอดสดผ่าน https://www.youtube.com/watch?v=i44LsNuOSzc ช่อง สพป.สกลนคร เขต 3 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ ผู้ร่วมรับฟังได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พบสภาพปัจจุบันของการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา และการรายงานผลการนิเทศของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งปัจจับที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ จึงได้จัดทำแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นฐานและการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน ส่งผลโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาประเทศไทย 4.0 ต่อไป

ด้าน นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดเผยว่า “ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้ประกาศที่จะใช้การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสู่การนิเทศภายในห้องเรียนเป็นฐาน และประกาศให้ปี 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในห้องเรียน ทั้งนี้ทั้งนั้น เพ่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับโรงเรียน โดยเฉพาะในเรื่องการนิเทศภายในให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด เพราะการนิเทศภายในเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ทางโรงเรียนจะต้องนำไปดำเนินการ โดยเฉพาะท่านผู้บริหารสถานโรงเรียน การที่จะให้การจัดการเรียนการสอนก็ดี หรือคุณภาพของผู้เรียนก็ดีมีคุณภาพนั้น ต้องใช้วิธิการนิเทศภายใน โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน ให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและจุดที่จะพัฒนาในแต่ละห้องเรียนนั้นๆ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนต้องทราบตรงจุดนี้ในทุกๆห้องเรียน ก็อยากจะนำเรียนว่า หน้างานของผู้บริหารโรงเรียน ก็อยู่ที่ห้องเรียน อยู่ที่ชั้นเรียน ในการนิเทศต่าง ๆ นั้น ก็มีนโยบายที่สำคัญ ที่ทาง สพฐ.ได้ประกาศที่จะทำการนิเทศ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในห้องเรียนอยู่แล้ว ก็คือการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ว่าในโรงเรียนมีการใช้หรือไม่ การจัดทำหลักสูตรมีหรือไม่ อย่างไร การมีพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ การอ่านออกเขียนได้ใน ป.1 จะต้องมีการอ่านออกเขียนได้ทุกคน ป.2 จะต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง และการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในเพื่อที่จะรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาสิ่งนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งในความเป็นจริงโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่จะดำเนินการให้มีความเข้มข้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้การนิเทศภายในเป็นหลัก การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี DLTV/DLIT ตรงนี้เป็นโครงการและนโยบายที่สำคัญ เป็นโครงการตามพระราชดำริด้วย ซึ่งโรงเรียนที่รับผิดชอบหรือมีการดำเนินการมาแล้วจะต้องดำเนินการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ O-NET ก็ดี NT ก็ดี จะต้องนำผลตรงนั้นมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนามากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ active learning ซึ่งเป็นจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนของเรานั้นมีคุณภาพมากที่สุด สำหรับ สพป.สกลนคร เขต 3 จะต้องออกทำการนิเทศการประเด็นต่าง ๆนี้ในเชิงบูรณาการร่วมกับโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน แล้วร่วมหาแนวทางพัฒนา โดยจะเริ่มดำเนินการนิเทศ ในเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือน กันยายน 2562 และทางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้เตรียมเครื่องมือต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว พร้อมออกดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พัฒนาสู่เป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะให้การศึกษาของไทยบรรลุถึง 4.0 ของประเทศไทยให้จงได้”

นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3