เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของธุรการ
โรงเรียนในสังกัด สร้างขวัญกำลังใจ ประสบการณ์และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าใจในหน้าที่และยทบาทของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ , โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ มุ่งเน้นการเสริมสร้างการปฏิบัติที่ดีต่อองค์กร โดยผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ธุรการโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ทำสัญญาในปี พ.ศ.2561 จำนวน 118 คน

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3