เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนระบบ New DLTV ของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนระบบ New DLTV ของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร พร้อมรับฟังแนวการปฏิบัติ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน อีกทั้งตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการสอนแนวเกษตร ความพอเพียง ให้กับนักเรียน
ในการสร้างแหล่งอาหารให้กับโรงครัว สอดรับการบริหารจัดการอาหารกลางวัน

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3