เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็กของ โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ….(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ซึ่งการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรีนขนาดเล็กทั่วประเทศ จะบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพได้นั้น มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก.

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3