เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเวิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยเข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบการ จัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดำเนินการใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรูปแบบ NEW DLTV ..(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเวิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยเข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดำเนินการใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรูปแบบ NEW DLTV ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในพื้นที่ๆห่างไกล รวมทั้งเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน.

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3