เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางสุรางค์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งทำเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 9.00 น. หนึ่งในนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการร่วมปลูกจิตสำนึกการเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในหน้าที่การงาน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การแจ้งข้อราชการระหว่างกลุ่มงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวีนกันในการเป็นผู้นำดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3