-> ประกาศสหกรณ์ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน,กรรมการสรรหาประจำสหกรณ์ และกรรมการผู้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น

-> ประกาศสหกรณ์ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน,กรรมการสรรหาประจำสหกรณ์ และกรรมการผู้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบให้ดาวน์โหลด)

ดาวน์โหลดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3