ภารกิจ • - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  - การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  แผนพัฒนาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(4ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

  - แผนปฏิบัติการ ปี 63 (โครงการ)

  รายงานผลการจัดการศึกษา

  รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

  - (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  - รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2563

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานการเบิกจ่ายเงินปี 2562

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  - การดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

  - ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

  ประชาสัมพันธิ์กิจกรรมโรงเรียน  ข่าวคุรุสภา สกลนคร

  ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3