[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 654 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ประเภท : ประกาศ/ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ โรงเรียนบ้านนาหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๒/๒๖ ขนาด ๓ห้องเรียน
ผู้เขียน : finan
เข้าชม : 1237
วัน พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาหวาย
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๒/๒๖ ขนาด ๓ห้องเรียน
 
             โรงเรียนบ้านนาหวายมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๒/๒๖ ขนาด ๓ห้องเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านนาหวาย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนาหวาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านนาหวาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sakonnakhon3.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘๗๓๑๖๒๑๘ ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ประกาศ/ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง 30 พ.ย. 2561
      โรงเรียนบ้านสงเปือย สอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 31 ส.ค. 2559
      โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5 ก.ย. 2559
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา , ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านขุนภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 ก.พ. 2561
      การจัดทำเเผนปฏิบัติการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13 ธ.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin@sakonnakhon3.go.th