[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 650 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ประเภท : เพิ่มข่าวคุรุสภา
เรื่อง : การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(ผู้บริหารสถานศึกษา)
ผู้เขียน : ksp.skn.3
เข้าชม : 1775
วัน อาทิตย์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

 

การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คือ หลักฐานการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ซึ่งออกให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ทั้งของรัฐและเอกชนทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคน
 
 

ผู้ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา โดยจัดการศึกษา ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่  หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษารวมทั้งหน่วยการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี ๔ ประเภท  

๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

    ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา

๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

     ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา

๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  

     ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

 

อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้คราวละ ๕ ปี 

นับแต่วันออกใบอนุญาตและจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ก่อน วันหมดอายุ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

 

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษ

 

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ มีวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่าน

เกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(๔) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

๔.๑ มีมาตรฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง อาทิเช่น

- ปริญญาตรี วิชาเอกบริหารการศึกษา

- ปริญญาตรีอื่น + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหาร - การศึกษาที่คุรุสภารับรอง

- ปริญญาตรีอื่น + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหาร -  การศึกษาที่คุรุสภาไม่รับรอง + ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบ ๑๐ มาตรฐาน

- ปริญญาโท สาขาเอกบริหารการศึกษา

๔.๒ มีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

- มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ

- มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

 

(๕) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อยู่ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  

กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๒๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๖. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๖.๑ กรณีใช้ประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ใช้สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติข้าราชการ หรือสำเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี

๖.๒ กรณีใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ใช้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาที่มอบให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖.๑ แสดงด้วย

๗. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)

๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๙. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๐. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

 

๑๑. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี +

ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาที่คุรุสภาไม่รับรอง + ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบ ๑๐ มาตรฐาน


๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๒๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา

๖.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา (Transcript)

๗. สำเนารายชื่อผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาเป็นรายกรณีจากคณะกรรมการคุรุสภา หรือหลักฐานแสดงการยื่นขอรับรองวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาบริหารการศึกษาเป็นรายกรณี

๘. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๘.๑ กรณีใช้ประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า๕ ปี ใช้สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติข้าราชการหรือสำเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี

๘.๒ กรณีใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ใช้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาที่มอบให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ ๘.๑ แสดงด้วย

๙. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)

๑๐. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๑๑. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์  (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๒. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

 

๑๓. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี +

ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาที่คุรุสภารับรอง


๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๒๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา

๖.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา (Transcript)

๗. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๗.๑ กรณีใช้ประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า

๕ ปี ใช้สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติข้าราชการ หรือสำเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี

๗.๒ กรณีใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ใช้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาที่มอบให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗.๑ แสดงด้วย

๘. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)

๙. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ

 ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๑๐. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์(pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๑. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

 

๑๒. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา

จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ


 

ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการ คุรุสภา ให้การรับรองคุณวุฒิ โดยยื่นความประสงค์ขอรับรองคุณวุฒิได้ที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และเมื่อได้รับการรับรองคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาเช่นเดียวกับ กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาพร้อมแนบสำเนารายชื่อผู้ได้รับรองคุณวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา เป็นกรณีเฉพาะรายจากคณะกรรมการคุรุสภา กับแบบคำขอด้วย

 

 

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

เพิ่มข่าวคุรุสภา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2560 14 ก.ค. 2560
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 14 ก.ค. 2560
      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 23 มิ.ย. 2560
      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2560 23 มิ.ย. 2560
      การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560 23 มิ.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายถนัดชัย สุรภักดิ์
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : tha_spk@sakonnakhon3.go.th