[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 650 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ประเภท : เพิ่มข่าวคุรุสภา
เรื่อง : การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(ครู)
ผู้เขียน : ksp.skn.3
เข้าชม : 1472
วัน อาทิตย์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

 การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คือ หลักฐานการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ซึ่งออกให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ทั้งของรัฐและเอกชนทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคน

 

ผู้ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา โดยจัดการศึกษา ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่  หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษารวมทั้งหน่วยการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี ๔ ประเภท

๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

    ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา

๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

     ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา

๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  

     ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์


อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้คราวละ ๕ ปี 

นับแต่วันออกใบอนุญาตและจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ก่อน วันหมดอายุ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

 

การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

 

๑.ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑.๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๑.๒) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
     * ปริญญาตรีทางการศึกษาทั้งหลักสูตร ๔ ปี, ๕ ปี และ ๒ ปี ต่อเนื่อง
     * ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
     * ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)
     * ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) + เทียบโอน/ทดสอบ/อบรม
     * ปริญญาตรี + เทียบโอน/ทดสอบ/อบรม
 (๑.๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
       ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๑ ปี
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
 
๒.ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๒.๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๒.๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒.๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
 
***หมายเหตุ***
ปริญญาโททางการศึกษา
ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 
 
 

กรณี ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง  

ซึ่งจะต้องเข้าเรียนภายในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘  และสำเร็จการศึกษา หลังวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐)ครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)ซึ่งจะต้องระบุวันเข้าเรียน  ภายในภายในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘ และสำเร็จการศึกษา  หลังวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖

๕. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่าย  ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๖. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ  ทางไปรษณีย์ (pay at post)  รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๗. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

๘. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 

 

กรณี ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี  ซึ่งจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรก่อนวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖  
หรือภายในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖  และสำเร็จการศึกษา หลังวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖
 
ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 
๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐)  ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
 ๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ 
 ๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)ซึ่งจะต้องระบุวันเข้าเรียน  ภายในภายในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘ และสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖
 ๕. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่าย  ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป  แนบกับแบบคำขอ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
 ๖. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
 ๗. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

 

 ๘. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 
 
กรณี ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี  ที่คุรุสภารับรอง

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐)  ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ 
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
 ๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ 
 ๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 ๕. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่าย  ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป  แนบกับแบบคำขอ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย 
 ๖. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท 
 ๗. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
 ๘. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 
 
กรณี ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรองให้จัดการเรียนการสอน ๒ ภาคเรียน  
และฝึกประสบการณ์สอนทั้ง ๒ ภาคเรียน(หลักสูตรเปิดสอนก่อน ๑๒ ก.ค.๒๕๔๙)

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ 
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
 ๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ 
 ๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)(ต้องจบก่อนเข้าเรียน ป.บัณฑิต)
 ๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 ๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcript)(เรียนและฝึกสอน ๒ ภาคเรียนปกติ)
 ๗. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย 
 ๘. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
 ๙. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
 ๑๐. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 

กรณี ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรองให้จัดการเรียนการสอน ๒

ภาคเรียนปกติโดยนักศึกษาเป็นครูอยู่ก่อนแล้ว

 (ก่อนวันเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต)  

 


ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ต้องจบก่อนเข้าเรียน ป.บัณฑิต) 
๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcript)(เรียนและฝึกสอน ๒ ภาคเรียนปกติ)
 
๗. หลักฐานสัญญาจ้างให้เป็นครู หรือสมุดประจำตัวครูที่แสดงว่าเป็นครูอยู่ ณ วันเข้าเรียน ป.บัณฑิต 
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
๙. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท 
๑๐. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น 
๑๑. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 

กรณี ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง

ให้จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ภาคเรียน โดยต้องฝึกประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน 

(ไม่มีการฝึกสอนในภาคเรียนแรกและภาคเรียนฤดูร้อน)

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ  
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)(ต้องจบก่อนเข้าเรียน ป.บัณฑิต) 
๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcript)(เรียน ๓ ภาคเรียน ฝึกสอน ๒ ภาคเรียนปกติ ไม่ฝึกสอนในภาคเรียนแรกและภาคเรียนฤดูร้อน)
๗. หลักฐานสัญญาจ้างให้เป็นครู หรือสมุดประจำตัวครูที่แสดงว่า เป็นครูอยู่ ณ วันเข้าเรียน ป.บัณฑิต
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย 
๙. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์  (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท 
๑๐. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
๑๑. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 

กรณี ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง

ให้จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ภาคเรียน โดยให้ฝึกประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน 

(และฝีกได้ตั้งแต่ภาคเรียนแรก แต่ไม่ฝึกสอนในภาคเรียนฤดูร้อน)

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ต้องจบก่อนเข้าเรียน ป.บัณฑิต) 
๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcript) (เรียน ๓ ภาคเรียน ฝึกสอน ๒ ภาคเรียนปกติ ฝึกสอนในภาคเรียนแรกได้แต่ไม่ฝึกสอนในภาคเรียนฤดูร้อน) 
๗. หลักฐานสัญญาจ้างให้เป็นครู หรือสมุดประจำตัวครูที่แสดงว่า เป็นครูอยู่ ณ วันเข้าเรียน ป.บัณฑิต
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
๙. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์  (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๐. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
๑๑. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 
 
กรณี เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐)  ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ 
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
๕. สำเนา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ปวค. 
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ปวค. (Transcript) แล้วแต่กรณี 
๗. หลักฐานการผ่าน การเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม และหลักฐานการชำระเงิน (กรณีเทียบโอน) แล้วแต่กรณี 
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูปโดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย 
๙.หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๐. สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นครู เช่น สัญญาจ้าง หรือ สมุดประจำตัวครูหรือคำสั่งอนุญาตให้เป็นครู (โรงเรียนเอกชน) มีการระบุ วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแห่งนั้นชัดเจนสอดคล้องกับ 
    วัน เดือน ปี ที่ระบุในแบบประเมินการปฏิบัติการสอน 
๑๑. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริง หรือสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีไม่มีใบอนุญาตการ ปฏิบัติการสอน)
๑๒. หลักฐานการแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษาที่รับเข้าปฏิบัติการสอน
๑๓. หลักฐานการแต่งตั้งกรรมประเมินการปฏิบัติการสอน
๑๔. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับจริง) ( แบบประเมินการสอนในระยะเวลา ๑ ปี เช่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้น 
โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมงใน ๑ ปี และไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงใน ๑ สัปดาห์ )
๑๕. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประเมินการสอนทุกคน 
๑๖. ตารางสอนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  (ประทับตราโรงเรียนและรับรองโดย ผอ.โรงเรียน)
๑๗. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา (ประทับตราโรงเรียนและรับรองโดย ผอ.โรงเรียน) 
๑๘. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา 
๑๙. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น 
๒๐. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 
 กรณี ปฏิบัติการสอนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นๆ

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
๕. สำเนา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ปวค.
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ปวค. (Transcript) แล้วแต่กรณี
๗. หลักฐานการผ่าน การเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม และหลักฐานการชำระเงิน (กรณีเทียบโอน) แล้วแต่กรณี
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
๙.หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๐. สำเนาหลักฐานการจ้างให้เป็นครูผู้ดูแลเด็ก หรือพนักงานของหน่วยงาน 
๑๑. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริง หรือสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีไม่มีใบอนุญาตการปฏิบัติการสอน) 
๑๒. บันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัด 
๑๓. หลักฐานการอนุมัติจากต้นสังกัดให้ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอื่นได้/หนังสือส่งตัว 
๑๔. หนังสือสอบถามไปยังสถานศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอน 
๑๕. หลักฐานการรับตัว (หนังสือตอบรับจากสถานศึกษานั้น ๆ)
๑๖. หลักฐานการแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษาที่รับเข้าปฏิบัติการสอน
๑๗. หลักฐานการแต่งตั้งกรรมประเมินการปฏิบัติการสอน
๑๘. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับจริง) (  แบบประเมินการสอนในระยะเวลา ๑ ปี เช่น  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นโดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมงใน ๑ ปี และไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงใน ๑ สัปดาห์ )
๑๙. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประเมินการสอนทุกคน 
๒๐. ตารางสอนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ประทับตราโรงเรียนและรับรองโดย ผอ.โรงเรียน) 
๒๑. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา(ประทับตราโรงเรียนและรับรองโดย ผอ.โรงเรียน) 
๒๒. ใบผ่าน สมศ.ของสถานศึกษา ๒๓. หลักฐานการส่งตัวกลับหน่วยงาน
๒๔. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา
๒๕. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
๒๖. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

เพิ่มข่าวคุรุสภา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2560 14 ก.ค. 2560
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 14 ก.ค. 2560
      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 23 มิ.ย. 2560
      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2560 23 มิ.ย. 2560
      การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560 23 มิ.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายถนัดชัย สุรภักดิ์
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : tha_spk@sakonnakhon3.go.th