[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 650 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ประเภท : เพิ่มข่าวคุรุสภา
เรื่อง : การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ผู้เขียน : ksp.skn.3
เข้าชม : 2667
วัน อาทิตย์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 

 

การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

 

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เป็นหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่า  มีความรู้วิชาขีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด

มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูได้โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การมีความรู้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น

ได้จากการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง  หรือ  ผ่านการรับรองความรู้ด้วยการเทียบโอน

ความรู้  หรือผ่านการอบรม  หรือผ่านการทดสอบความรู้  ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบทั้ง  9  มาตรฐานแล้ว  แต่ไม่มีประสบการณ์การสอน

ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เมื่อมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานครบ  1  ปี  สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการปฏิบัติการสอนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูต่อไป

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ

 

ผู้ที่มีความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดครบ  9  มาตรฐาน  หากมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ต้องยื่นแบบคำขอมี

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ  ดังนี้

1. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  และถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือสำเนาบัตรประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชน  13  หลัก

3. สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี)

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม / ชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี)

5. สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกวุฒิที่นำมาขอเทียบโอน)

6. สำเนาวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ถ้ามี)

7. รายชื่อผ่านการเทียบโอน  และหลักฐานการชำระเงินค่าเทียบโอน / สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรม  หรือทดสอบจากคุรุสภา  

(ครบ 9 มาตรฐาน)

8. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  2  รูป

 

การพิจารณาว่ามีสิทธิได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือไม่

 เป็นผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ครบ  9  มาตรฐาน  ดังนี้

 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันที่ได้รับการรับรองเฉพาะมาตรฐานความรู้และเป็นผู้มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

อยู่ในระบบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาตรี  หรือ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ที่คุรุสภารับรอง

 

2. เป็นผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้โดยการเทียบโอน / การทดสอบ / การฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพครูครบ  9  มาตรฐาน  

ต้องมีหลักฐานแสดงการผ่านการรับรองความรู้  ได้แก่สำเนาวุฒิบัตรที่คุรุสภาออกให้แก่ผู้ผ่านการรับรองความรู้แต่ละมาตรฐาน  

(ติดต่อขอรับได้ที่สำนักมาตรฐานวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)  กรณีไม่มีสำเนาวุฒิบัตรของคุรุสภา  

ให้ใช้สำเนารายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนตามประกาศของคุรุสภาที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าเทียบโอน

 

 

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

เพิ่มข่าวคุรุสภา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2560 14 ก.ค. 2560
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 14 ก.ค. 2560
      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 23 มิ.ย. 2560
      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2560 23 มิ.ย. 2560
      การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560 23 มิ.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายถนัดชัย สุรภักดิ์
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : tha_spk@sakonnakhon3.go.th